آدرس: ارومیه.خیابان مولوی۱.مجتمع ایرانیان.کد پستی ۵۷۱۹۶۱۴۶۱۵


تلفن: ۰۴۴۳۳۴۳۷۷۶۴
ایمیل: info@sanjeshmodiran.ir